Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Spiritualiteit Levensvorm Clara van Assisi Roeping roepingsverhalen Meditatief gebed / symbolen tau-teken
Share via e-mail Print

LEVENSVORM


Wij, zusters Clarissen, zijn vrouwen die heel ons leven toewijden aan God, in een leven van contemplatie, gebed en zusterschap. Wij weten ons geroepen om Jezus Christus na te volgen in zijn leven van liefde voor God, de mensen en heel de wereld. Wij leven als zelfstandige gemeenschappen in kloosters. Zonder persoonlijk bezit en als gemeenschap alleen met het nodige, luisterend naar de Stem van God in elkaar en in alle dingen, onze enige levensvervullende relatie zoekend in de intimiteit met Christus/God. Stilte en eenvoud kenmerken ons dagelijks leven.

Als Clarissen in Nederland maken wij deel uit van een wereldwijde Orde binnen de Rooms-Katholieke Kerk: zo’n 18.000 vrouwen die naar het voorbeeld van Franciscus en Clara van Assisi op deze wijze volgens het Evangelie van Jezus Christus willen leven. Wij doen dit in verbondenheid met de minderbroeders Franciscanen en de bredere franciscaanse familie.


Klooster

Een klooster, wat is dat? Het is een uitsparing, een ruimte waar het Verbond van God met de mensen – met ieder van ons – geleefd mag worden. Het wordt gesymboliseerd en krijgt gestalte in het kloostergebouw en de omsloten tuin, maar het is vooral ook een innerlijke ruimte van de gemeenschap. Deze leef-plek wordt ons door God gegeven, en wij houden haar in stand door elkaar die ruimte te gunnen en er steeds naar terug te verwijzen. Zo mogen wij groeien in de eenheid met God, die ook een eenheid met elkaar is.

Het klooster is een uitsparing, genomen uit de wereld, maar staat daarmee niet los van de wereld. Het is geen ruimte die wil uitsluiten, maar die wil uitnodigen om de heilige grond van Gods Verbond met ons mensen te betreden. Deze ruimte willen wij behoeden, in de wereld en omwille van het leven van de wereld.


Christus navolgen

In deze ruimte willen wij leven in de voetsporen van Jezus Christus. Ons religieus leven is in feite een uitvloeisel van ons doopsel: wij zijn in Christus gedoopt en gezalfd met zijn Geest, om steeds meer te gaan leven in overeenstemming met de realiteit dat ieder van ons een geliefd kind van God is. Het is een weg van menswording: afdalen in de werkelijkheid van ons mens-zijn en zo Gods liefde als dragende grond van ons bestaan op het spoor komen. Zowel de stilte als het onderlinge contact in de gemeenschap zijn hiervoor wezenlijk. Doordat er in het klooster in uiterlijke zin weinig gebeurt – het dagritme blijft gelijk, er is weinig afleiding – kan dit innerlijke proces van menswording op gang komen en wordt het een weg om te gaan, een leven lang.

 

Evangelisch leven

Wegwijzers op deze weg zijn wat wel de drie ‘evangelische raden’ worden genoemd: armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid. ‘Armoede’ betekent dat wij afzien van elk persoonlijk bezit en dat wij ook als gemeenschap alleen het nodige willen hebben. Maar het wijst ook op een levenshouding van ontvankelijkheid: beseffen dat alles gave is van God en je daarom niets toe-eigenen, geen dingen, maar ook geen relaties, of emoties… Je dus niet vastklampen, maar met lege handen durven leven. ‘Gehoorzaamheid’ betekent dat wij willen luisteren naar de Stem van God, zoals die in onze medezuster maar ook bijvoorbeeld in de situatie klinkt, en daar gehoor aan willen geven. Dit vraagt een voortdurende onderscheiding en uitzuivering van oog en oor. ‘Zuiverheid’ betekent dat wij met alle mensen willen omgaan in het licht van Christus’ liefde. Wij trouwen niet, gaan geen exclusieve relatie aan, maar beschouwen en beminnen iedereen die op ons pad komt in de liefde die God is.


Verbondenheid met heel de schepping

Deze weg van evangelisch leven opent ons steeds dieper voor het besef van de wezenlijke eenheid die er bestaat tussen alle schepselen. In God onze Schepper zijn wij allen broeders en zusters van elkaar, zoals Franciscus in zijn ‘Zonnelied’ ook bezong. Wij beleven deze eenheid in onze zusterlijke gemeenschap en in ons gebed voor heel de wereld. Ook proberen wij in onze omgang met bijvoorbeeld voedsel en energieverbruik zo veel mogelijk te handelen vanuit deze eerbied voor het leven en onze aarde niet te schaden, maar mee op te bouwen tot een thuis waar allen in vrede kunnen wonen en van haar schoonheid kunnen genieten.


Graag laten wij anderen ook delen in de rijkdom van ons stille, biddende leven, door een verblijf als gast in één van de kloosters: Megen / Nijmegen. Op de pagina’s over de beide kloosters is ook meer informatie over onze leefwijze te vinden.